Tlmoeenie zmluvy o pracach alebo objednavke

Výklad je v mieste, ktorý uµahèuje komunikáciu medzi dvoma µuïmi, ktorí nekomunikujú v tom istom jazyku. Samozrejme, keï sa v akejkoµvek oblasti, tlmoèenie vyniká pre rôzne kategórie. Jedným z nich je konferenèné tlmoèenie. A na èo sa naozaj spoliehajú a ako ich vzia»?

Na èo sa poèíta konferenèný tlmoèník?Takéto konferenèné výklady sa vykonávajú najmä v skupine konferencie. Mô¾u ¾i» v rôznych diskusiách alebo dôle¾itých obchodných stretnutiach. Mô¾e ís» o to, aby poskytovali interpretácie postupne alebo súèasne. Ak v¹ak poèas rozhovoru existuje väè¹ia hodnota znakov zo vzdialených krajín, zvyèajne sa pou¾íva simultánne tlmoèenie. Tieto po sebe nasledujúce sa menej a menej pou¾ívajú, preto¾e nepriná¹ajú takéto silné výsledky.

In¹titucionálny a vnútorný trhZdieµame konferenèné preklady dvomi spôsobmi. Je to tak in¹titucionálny trh, ako aj súkromný trh. Medzinárodné in¹titúcie ako EDC èasto organizujú viacjazyèné stretnutia. Potom sa chcete dozvedie» z niekoµkých cudzích jazykov len pre seba, jazyk prekladateµa, ktorý ste si vytvorili skôr. Takýto konferenèný tlmoèník musí preto preukáza» veµké znalosti a skvelé zruènosti. Nestaèí len hovori» po anglicky. Dobrý konferenèný tlmoèník by mal plynú» plynule v rôznych jazykoch. Vïaka tomu bude automaticky preklada» celé konferencie bez ohµadu na to, kto sa na nich zúèastní. Ak v¹ak ¾iadate o súkromný trh, celá vec vyzerá trochu inak. Súkromné in¹titúcie zvyèajne preferujú dvojjazyèné stretnutia. Na týchto konferenciách sa zúèastòujú aj postavy z dvoch ïal¹ích krajín. Na stretnutí sa preto pou¾ívajú prekladatelia, ktorí dokonale hovoria len dvomi ¹pecifickými jazykmi.

Chcete sa sta» prekladateµom?Tak¾e ak premý¹µame o tom, ¾e sa staneme prekladateµom, mali by sme roz¹íri» na¹e vlastné my¹lienky na tento prvok. V súèasnosti tvoria ich podkategórie aj ústne preklady. Ak chceme ma» záujem o konferenèné tlmoèenie, musíme ma» takú rozsiahlu znalos». Mali by sme plynulo prinajmen¹om v niektorých cudzích jazykoch. Vïaka tejto slu¾be medzinárodné in¹titúcie radi vyu¾ívajú medzinárodné slu¾by. A ak ich chceme zarobi», rýchlo zmeníme svoje skúsenosti a dáme si príle¾itos» dosiahnu» e¹te efektívnej¹iu prácu.