Ueiteu anglickeho jazyka

Pochopi» túto nádhernú profesiu, ktorá je spojená s neustálym spoloèenstvom s µuïmi. Podmienka a prijatie osoby, ktorá tento postup robí, je preto mimoriadne dôle¾ité a stále musí spolupracova» s princípmi savoir-vivre. Mali by ste ma» svoj postoj a ¹týl v¾dy re¹pektova» druhú osobu, hoci by sme nemali zabúda» na výber vhodného obleèenia pre príle¾itos», v ktorej sa nachádzame. V¹eobecne platí, ¾e vo va¹om ¹atníku a tú¾ba vybra» si styling by mala prevláda» oblek, alebo v úspechoch ¾ien, elegantné obleky, aj keï ako dôkaz o výstavbe, to bude vyzdvihnú» celkom komicky, a vysoké podpätky mô¾u prezentova» nielen nie je pohodlné, ale aj nebezpeèné , Inými slovami, pri navrhovaní prísloví „ako »a vidia, tak¾e »a pí¹u“, by sme sa mali uisti», ¾e prvý dojem je u¾itoèný. Mali by sme nosi» ná¹ odev a dielòu, aby sme boli v bezpeèí a posilnili ho vo viere, ¾e sme kompetentnými ¾enami, ktoré budú dobre vytvára» na¹u úlohu.Ïal¹ou mimoriadne dôle¾itou otázkou v ¾ivotopise práce prekladateµa je skutoènos», ¾e tlmoèník by mal zosta» v procese tlmoèenia. V¹eobecne sa rozhoduje o princípe dobrej strany, t. J. O prekladateµovi (ktorý je kapitánom stretnutia, zaujíma pozíciu na jednoduchej strane hostiteµa. Pokiaµ ide o príchod na obrovskú úroveò, v¹etky informácie týkajúce sa pozície prekladateµa sú známe v diplomatickom protokole, ktorý by mal prekladateµ úplne dodr¾iava».Potom nastáva otázka samotných prekladov. Bez ohµadu na to, na základe èoho sa tlmoèník prená¹a na prieskum a na individuálne názory prekladateµa, osoba pracujúca s prekladmi by nemilosrdne kontrolovala lásku a plnila len preklady toho, èo poèul, bez toho, aby robil nieèo o sebe alebo o sebe bez toho, aby zachoval informácie. A èo keï osoba vyslovila vetu, ktorej preklad nie je zásadný? V takejto veci sa nehanbíme opýta», vôbec improvizova». Mô¾e sa sta», ¾e na¹a chyba bude uvoµnená bez ozveny, ale ak sa uká¾e, ¾e vedúcu vetu prelo¾íme zle, potom mô¾ete vidie» veµa následkov.Na jednom konci by mal prekladateµ pamäta», ¾e nie je neviditeµný alebo nepoèuteµný. To znamená, ¾e nielen poèas samotného prekladu by sa mal správa» správne, ale aj poèas celého stretnutia. Inými slovami, mali by sme sa stara» o vysokú osobnú triedu a úctu k rôznym µuïom.