Ueiteua pou tiny ako cudzieho najomneho prace

Zvyèajne s vyu¾itím slovného výkladu pokraèujeme v uèení simultánneho tlmoèenia, to znamená v konkrétnej zvukotesnej kabíne alebo po sebe idúcej interpretácii, ktorá je prekladom textu osoby, ktorá je viditeµná vedµa tlmoèníka. Len málo µudí v¹ak uvedomuje, ¾e existujú aj iné, veµmi originálne typy prekladov. Existujú okrem iného takzvané tlmoèenie, spojenie alebo preklad. Aké typy prekladov som uviedol? ©eptaný preklad, t.j. ¹epot je potom jedineèný typ prekladu, ktorý sa poèítá s ¹epkaním vety pre klienta po prejdení slov, ktoré hovorí reèník. Potom existuje zvlá¹tny druh prekladu, ktorý mô¾e by» veµmi dobrovoµne naru¹ený akýmkoµvek ïal¹ím zvukom, a preto mô¾e by» zameraný iba na mladý poèet µudí. Zvyèajne sa to dosiahne v èase, keï iba osoba pri príchode nevie jazyk reèníka. Tento spôsob výcviku je prekladateµmi veµmi nezaujímavý, preto¾e vy¾aduje nielen veµa prípravy a deliteµnosti pozornosti. Pre tlmoèníka, ktorý ¹epta slovo slovom klientovi, mô¾e sám utopi» sám.Spojenie je mimoriadny typ následného prekladu, ktorý spoèíva v výcviku výpovedí po vety. Je vrátená vo formulároch, ak je prítomná, nie je príle¾itos» na prípravu poznámok z dôvodu reèníka, alebo ak presný preklad konceptu je veµmi dôle¾itý. Typicky sa tento typ prekladu pou¾íva v priebehu prekladu kon¹trukèných èastí stroja. Spojenie je skvelé, najmä ako sociálny preklad. Preklad jazyka je kombinácia prekladu a prekladu. Spoèíva v preklade textu vytvoreného pre reè, ale »a¾kos» je posledná, ¾e definujete, ¾e nedostáva text predtým, tak¾e musí ihneï poèíta» celú vetu a kedy ju skutoène vráti». Takéto preklady sú najèastej¹ie zavedené vo vz»ahoch, tak¾e nie je prekvapujúce, ¾e sú súèas»ou skú¹ok prekladateµky.