Ustav novorodencov psychiatria a neurologia

Rovnaké je to s konkrétne odvetvie vedy a výskumu v Poµsku sa rozhodli dnes vo Var¹ave, obleèený v roku 1951. príèin skupín psychiatrov a neurológov v modernom veµkom NEUROPHYSIOLOGYMinimum George Konorski, In¹titútu psychiatrie a neurológie. Hodnota ústavu svedèí aj fakt, ¾e od roku 1992 pôsobí v oblasti výskumu a vzdelávania so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Poslaním centra je vlastné otázky v rámci psychiatrie a neurológie, koordinácia ich triedne krajiny, ktoré poskytujú konzultácie ¹tátnym orgánom v èasti týchto oblastí (správy o zneu¾ívaní drog, správu o HIV a AIDS, práce na programe povedomia alkohol a èinnos» diagnostickú a lieèebnú (hospitalizácie a pomáha» v ambulantných prostrediach. Zariadenie prevádzkuje aj vydavateµské èinnosti (dva èasopisy s medzinárodným pásom, cvièenia a doktorandské ¹kolenia. Ústav tvoril dvadsa»tri kliniky (vrátane neurózy klinika, oddelenia klinickej rehabilitácie Klinika detí a dorastové psychiatrie, Neurologické klinika vedecké a obchodov (napr. Department of Public Health, divízia lieèbu závislostí a starostlivosti. OK znanylekarz.pl odborníci ústavu získa» silné a veµmi dobré názory. Pacienti chvália prístup lekára k pacientovi, jeho profesionalitu, rýchlos» diagnostiky a udr¾iavanú lieèbu. Bohu¾iaµ, Ústav psychiatrie a neurologie zápasí so znaènými problémami. V roku 2014, podµa riaditeµa ústavu, dlh presiahol pä»desiat ¹es» miliónov zlotých, a jedna budova potrebuje rozsiahlou rekon¹trukciou, pre ktoré neexistuje ¾iadne finanèné prostriedky. Malé mno¾stvo kúpeµní, deravé strechy, netesné okná, plesnivé steny, zní¾enie personálnych, neschopnos» izolova» slabé tvrd¹ie a komfortné podmienky o¹etrené pokrmy sú len niektoré z nepríjemností ústavu. Problém drog kliniky opravy zostáva citlivou otázkou a hovorca ministerstva zdravotníctva chce k "ministerskej portfólio prosperity." Pravdepodobne v blízkej budúcnosti môc» vyklopi» lieky pre renováciu a in¹titút bude môc» rozvinú» svoj pracovný èinnos» z prednej brány.