Vakuove kontajnery

https://tea-active.eu/sk/ Tibettea ActiveTibettea Active - Jedinečný recept na zdravú chrbticu a kĺby!

Hoci vákuové balenie sa najèastej¹ie spája s veµkokapacitnými predajòami, cateringovými spoloènos»ami a re¹tauráciami, èoraz èastej¹ie individuálni zákazníci hµadajú zariadenia, ktoré ich rozpoznávajú na predå¾enie trvanlivosti skladovaných potravín. ©peciálne vrecká, vákuové kontajnery a baliace náradie sú zahrnuté v ich potrebách, ktoré umo¾òujú balenie men¹ích kúskov potravín.

Nástroj na balenie domácich vákuových potravín mô¾e pou¾íva» ¹peciálne vrecia na vákuové skladovanie alebo viac pomocou vakuových nádob z plastu. V prípade najèastej¹ie pou¾ívaných kontajnerov sú ¹peciálne ruèné èerpadlá, ktoré z kontajnera vysávajú zbytoèný vzduch a priná¹ajú hermetické uzávery. Podobnú stratégiu ¾ivota mo¾no pou¾i» na uzatváranie flia¹ so ¹peciálnym vákuovým uzáverom. Zvyèajne obsahujú univerzálne rozmery a je dôle¾ité zahrnú» aj uzatváracie fµa¹e s vínom, keï tie¾ fµa¹e s olejom alebo balsamikovým octom. Vakuové uzatvorenie fµa¹e predl¾uje trvanlivos» obsahu - po vysávaní mô¾e by» víno ulo¾ené aj po dobu dlh¹iu ako 20 dní. Na porovnanie mô¾e by» víno v otvorenej fµa¹i ulo¾ené maximálne 2-3 dni.

Pre ka¾dodenné pou¾itie mô¾u by» veµmi prispôsobiteµné zariadenia ako multivac, ktoré umo¾òujú skladovanie potravín v samostatných vreckách. Skladovanie potravín v vreciach zvy¹uje trvanlivos» - v závislosti od typu výrobku a miesta, kde sa bude uchováva» (izbová teplota, chladnièka alebo mraznièka, doba skladovania sa predl¾uje a¾ ¹tyrikrát. Vo vákuovo zapeèatených vreciach mô¾ete uklada» voµné výrobky, napríklad kávu alebo èaj, spracované potraviny, ale aj zeleninu, mäso a mäso. Vákuovo balené mäso mô¾e ¾i» chránené v mraznièke pri nízkej teplote a¾ do 26 mesiacov. Ïal¹ou výhodou vakuového balenia pomocou vrecú¹ok je skutoènos», ¾e nezahàòa predaj dlhej oblasti.