Verejne vlasy opytajte sa

http://sk.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-2-sampon-proti-vypadavaniu-vlasov/Vivese Senso Duo Shampoo 2. šampón proti vypadávaniu vlasov

Moja neter si veµmi miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju drá¾di» niekoµko dní a pripravi» si také plány pre òu. Oèividne sa to podieµa na tom, ¾e ak potrebuje v¹etko, aby vyzerala dokonalo, mô¾e si ¹es»krát vytvori» ¹núrku, a nakoniec ju polo¾í na vlasy alebo vlo¾í vlasové klipy. Miluje ¹kolskú prácu a stretáva sa s nimi. Jej nová úloha Queen Joker je navy¹e zábavná a potrebovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka zobrala niekoµko úpletov s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Neskôr tento nádherný jedenás»roèný hovoril nie, nie, nie raz. Budem sa pozera» ïaleko do mojich kudrnatých vlasov ... a to zaèalo. Polhodinu filmovania a modelovania. Vyzerala krásne ako jediná princezná. Keï v¹ak spája s rozmaznanými dievèatami, rýchlo zmenila názor. Bez obáv o posledné, ¾e u¾ na zaèiatku predstavenia u¾ uplynulo viac ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila koncepciu a vo svojom ¹týle to znelo takmer niè ako "Nieeee, nemám rád, nie som pripomína» niè o princeznej, ktorá je jej podriadená". Vymyslela nový úèes, vkladala vlasy do kon¹trukcie voµnej koky. Vzhµadom k tomu, samozrejme, ako sme u¾ skôr vyvinuli prax v vlasoch upínaním teda tentoraz sme boli obzvlá¹» hladko. Jej matka na jednej strane bola tie¾ naklonená tomu, aby zostala so zvy¹kom èasu.

Pozrite sa na ponuku vlasových klipov