Vlasy v die ati

Moja neter sa rada pobaví s vlasmi, mô¾ete ju neustále »aha», hrebeò a vytvára». Je to naozaj vstrebáva, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo perfektne, je mo¾né vylep¹i» jeden vrkôèik pä»krát, zaka¾dým tak, ¾e naò polo¾íte vlasy alebo ich vlo¾íte klipom. Má naozaj rád ¹kolskú prácu a robí ju pre nich. Jej posledné stvorenie, Princes Joker, bolo tie¾ originálne a vy¾adovalo perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku Mama vyprskla svoje malé copánky s luky, ktoré k nim boli pripojené. Po chvíli táto krásna dievèatko povedala nie, nie a e¹te raz nie. Budem kraj¹ie na miestach ... a to zaèalo. Pol hodiny natáèania a písania. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. Keï v¹ak zostáva s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nespolieha» sa na súèasnos», ¾e od zaèiatku prípravy na predstavenie uplynuli asi dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil víziu, a vo svojom prejave to znelo niekoµko "nieeee, nemám rád, nepamätám si princeznú, ktorá je jej podriadená". Spýtala sa sama na nový úèes, usporiadala si vlasy vo forme naplnenej koky. Na svadbe, ako som napísal predtým, u¾ praktizujeme nasadenie na vlasy tak, ¾e posledná ¹la úplne dobre. Jej matka, na jednej strane, z ïal¹ej strany, za pár okamihov bola vynikajúca.

Èo odporúèate vlásenky?