Vlnite mu ske vlasy

Moja sestra má predov¹etkým rád hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» celé hodiny a vyèisti» ju. Ona je naozaj absorbovaná, ¾e chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, doká¾e zlep¹i» pä»krát perlièku, po celú dobu jes» zariadenia na èistenie vlasov alebo kolíky na vlasy. Hodnotí výkonnos» ¹koly najviac a zameriava sa na ne. Jej nedávna tvorba princeznej Rascal existovala a bola zábavná a vy¾adovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka zamotala pár ¹núr, ktoré boli pripevnené k nim. Po chvíli táto oèarujúca dievèa povedala nie, nie a e¹te raz nie. V riadených vlasoch budem lep¹í ... a zaèalo. Polhodina riadenia a modelovania. Vyzerala nádherne ako veµká princezná. Iba vtedy, keï zostala s aristokraciou, som si rýchlo zmenila myseµ. Nebojte sa, ¾e uplynulo takmer dve hodiny od zaèiatku predstavenia. Zrazu ... úplne zmenila koncept a vo svojom ¹týle to znelo skoro tak "nieeee, nemám rád, nepamätám niè v princeznej, ktorá je jej podriadená". Vy¾iadala si nové úèesy, vkladané vlasy do kon¹trukcie naplnenej koky. Na¹»astie, samozrejme, ako u¾ povedala predtým, sme u¾ praktizovali jej vlasy, aby to v¹etko bolo dobré s nami. Jej matka z niektorej strany mne bola navy¹e na chvíµu naklonená.