Vybuch nafukovacieho hradu

Výbu¹né prostredie sa vyznaèuje výbu¹ným oddelením obrovského energetického obsahu. Táto udalos» sa skladá z mnohých hrozieb. Explózii je èasto sprevádzaný teplote spike a tlaku, emisie ¾iarenia (napr. Vo forme blesku alebo svetelného impulzu jadrového výbuchu a akustických vån (typicky z umenia akustickej alebo charakteristického výstrelu. Nie bez zaèiatku tento nekontrolovaný jav napåòa µudí strachom.

Aké povrchy sú potenciálne výbu¹né? Najèastej¹ími sú povrchy, v ktorých mô¾e by» atmosféra v prípade potenciálneho nebezpeèenstva výbu¹ná. Ako výbu¹né prostredie spojené ¹peciálna zmes horµavých látok, napísa» vo forme plynu, pary alebo hmly alebo zmesi so vzduchom za atmosferických podmienok, pri ktorých je teplota príli¹ vysoká. Stojí za to vedie», ¾e z výbu¹ného hµadiska mô¾u vytvori» výbuch len iskry alebo elektrický oblúk.

Najviac ohrozené priestory sú m.im. chemických továròach, rafinériách, èerpacích staniciach, elektráròach, farbách, lakovniach, èerpacích staniciach, ako aj vozidlách, èistièkách odpadových vôd, letiskách, mlynoch alebo lodeniciach. Zapálenie na uvedených miestach by viedlo k výbuchom, ktorých výrobky by boli skvelé. Urèite by spôsobili obrovské materiálne straty a ohrozili by dobrý ¾ivot.

Aby sme sa vyhli vy¹¹ie uvedeným ¹kodám, nemali by sme úplne podceòova» preventívne opatrenia, ktorými sú ochrana proti výbuchu. ©peciálne zákony, informácie a ¹tandardy boli pripravené v moci krajín, ktorého cieµom je zní¾i» riziko výbuchu a odstráni» prípadné ¹kody. V oblastiach ohrozených výbuchom by mal by» in¹talovaný systém, ktorý zabezpeèí bezpeènos» ka¾dého, kto v òom funguje.