Vyznam polyglot

Grey Blocker

Teraz musíme predstavi» niekoµko konceptov o jednom prekladateµskom procese, ktorý sa nedr¾í toho najlep¹ieho, preto¾e je »a¾ké teoretizova» nieèo, èo je dlhodobo in¹tinktívne a nie je si vedomé krajiny. Keï prekladateµ èelí výberu slova, nie je mo¾nos» zvola» ¹peciálnu komisiu, ktorá mu pomô¾e vybra» si dobré slovo, nemô¾e vyskú¹a» správne preklady v umení, preto¾e neexistuje. Musí tu by» slovo, ktoré bude pre neho veµmi prospe¹né. Povedzte si nejaké veci a vyberte si, ktorý z nich znie pekne. Takáto alternatíva je iba zdanlivo in¹tinktívna. In¹titút tlmoèníka vzniká na základe vedomostí a skúseností, ktoré pri»ahuje viac ako tucet rokov. Vzniká aj vïaka samotnej literárnej skúsenosti - ide o také jednoduché veci, ako je èítanie èítania pred spaním alebo písanie esejí. Prax s písaným slovom organizovaným v¹etkými bytos»ami je veµmi dôle¾itá pri výkone citlivosti na záväzky a prax v ich vhodnom výbere. Samotný proces fyzického prekladu je pre ka¾dého prekladateµa odli¹ný a to isté závisí od va¹ich preferencií. Takýto kni¾ný proces sa prezentuje v troch fázach:Je dôle¾ité analyzova» zdrojový text - prekladateµ musí pochopi» veµa textu, ktorý ide do prekladu. V tomto mechanizme kladieme dôraz na »a¾ké slová, aby sme ich na¹li v slovníku.Druhý - preklad zdrojového textu do extrahovaného jazyka. Tento moment je veµmi èasto o prekladovej skice, ktorá sa robí v nových fázach tejto sezóny. Prvé korekcie, ktoré sa týkajú gramatiky a jazykovej správnosti, potom dbajú na to, aby cieµový text mal v¹etky zlo¾ky pôvodného textu a aby preklad bol taký, ako je to vhodné, ale potom je dodatoèný.Tretí a tentoraz je to preklad prekladu, preskúmanie riadneho vykonávania v¹etkých fáz druhej etapy.A ka¾dý by mal tento proces prispôsobi» záujmom, aby dosiahol èo najvhodnej¹í úèinok.