Zaea tabuuku b

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je jasným nástrojom, ktorý pomáha spravova» úètovníctvo spoloèností s urèitým obchodným profilom. Ide o projekt, ktorý vám umo¾ní optimalizova» prácu µudí, ktorí platia za financie v mladých a stredných podnikoch.

https://driv-ultra.eu/sk/

Program zachová ¹tyri typy záznamov: knihy, evidencia DPH, dátových záznamov a daòovej evidencie sídiel. To dáva v¹etkým známe, ¾e majú finanèné jeden bod pri zabezpeèení integrity dát a bezpeènos».Okrem záznamov o ekonomických udalostiach program umo¾òuje aj prevádzku elektronického prevodného príkazu, tlaèovú správu v systéme a tie¾ výstavu ¹pecifikovanú formou grafov. Okrem ¹tandardných správ po¾adovaných zákonom o úètovníctve program umo¾òuje aj automatické vytváranie správ definovaných skôr pou¾ívateµom, po tomto jednotlivcovi na veµmi podrobnú analýzu súèasnej ekonomickej situácie spoloènosti.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ sa zameriava na automatické uchovávanie daòových a daòových záznamov spolu s po¾iadavkami zákona o dani z tovarov a pomoci. Program umo¾òuje vytvára» a tlaèi» daòové priznania k DPH na základe informácií z registra DPH.Záznamy o vysporiadaní v programe & nbsp; uµahèujú správu firemných slov a pohµadávok. Program umo¾òuje tlaèi» výzvy, zadáva» úrokové poznámky a generova» potvrdenia o vyvá¾enosti. Takisto vám umo¾òuje dodatoène prezentova» stav osád na konkrétny okamih.Odvodený od softvéru Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ mô¾eme ma» efektívnu bezpeènos» ulo¾ených údajov. Tento systém je skvelý pre registráciu a spracovanie finanèných príle¾itostí a je posledným ideálnym zdrojom finanèných informácií potrebných na vytváranie správ. Tým, ¾e ¹pecifikujeme aplikáciu z programu, získame mo¾nos» prispôsobi» ju na¹im zále¾itostiam a vïaka tomu mô¾eme dôsledne implementova» zavedené úètovné zásady spoloènosti.