Zneeistenie ovzdu ia youtube

Ka¾dý deò, ako v údr¾be, tak aj v kancelárii, sme obklopení ïal¹ími vonkaj¹ími látkami, ktoré ovplyvòujú poµské bývanie a zdravie. Okrem základných vlastností, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» a vhodné, musíme kona» a s rôznymi výparmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v nepopierateµne èistej, ale pra¹nej, samozrejme v inom stupni. Pred kontamináciou do prachových ko¾í sa mô¾eme správa» pomocou masiek s filtrami, ale v atmosfére sú aj iné neèistoty, ktoré je èasto »a¾ké nájs». Priµnú k nim ¹pecifické toxické výpary. Zvyèajne sa dajú vystopova» iba pomocou nástrojov druhu, ako je senzor toxických plynov, ktorý zachytí patogénne èastice zo vzduchu a hovorí o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred nebezpeèenstvom. Toto nebezpeèenstvo je, ¾iaµ, veµmi nebezpeèné, preto¾e niektoré látky, ak sú dôkazom oxidu uhlièitého, nie sú voòavé a èasto ich prítomnos» v obsahu spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého predstavujú nebezpeèenstvo aj pre iné poistky, ktoré sú detegovateµné senzorom, napríklad H2S, ktorý je v dlhej koncentrácii jemný a slú¾i na rýchlu paralýzu. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je tak nebezpeèný, ako sa uvádza vy¹¹ie, a amoniak - plyn prirodzene sa vyskytujúci vo vzduchu a vo vy¹¹ej koncentrácii ohrozujúcej obyvateµstvo. Senzory toxických látok mô¾u tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, ktorý plyn je vá¾nej¹í ako poèasie vyu¾íva aj sklon k veµkému naplneniu oblasti okolo zeme - preto len keï sme vystavení javu týchto prvkov, mali by sme senzory umiestni» na správne miesto, aby sa cítil a informujte nás o tom. Ostatné toxické plyny, ktoré nás detektor mô¾e chráni», sú korozívny chlór a tie¾ vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako je to, oplatí sa nain¹talova» senzor toxického plynu.