Zona nebezpeeenstva vybuchu z11

Údaje o zariadeniach pre práce v oblasti nebezpeèenstva výbuchu by mali spåòa» najvy¹¹ie bezpeènostné hodnoty. Smernica ATEX Európskej únie (od firmy Atmosphères Explosibles - definuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky urèené na pripojenie v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu.

Existuje veµa noriem, ktoré sú spojené s týmto pravidlom, ktoré uplatòujú ¹pecifické po¾iadavky, pokiaµ ide o jeden výrobok. A podmienky, na ktoré sa nevz»ahuje ¾iadna smernica ani normy, mô¾u podlieha» vnútorným predpisom, ktoré prichádzajú v jednotlivých èlenských ¹tátoch. Tieto predpisy nemô¾u by» v rozpore so smernicou a nemô¾u zvý¹i» oèakávania. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / EC vy¾aduje oznaèenie CE. Ïalej len "ATEX ru¾ové" produkt, ktorý bol oznaèený Ex boli predtým oznaèené výrobcom s oznaèením CE a spåòajú postup posudzovania zahàòajúci súhlas primárnej vybranej osoby oznámená.Na zaèiatku 20. storoèia, kedy v uhoµných baniach nebola pridaná ¾iadna dôle¾itos» pou¾itia vhodných strojových olejov, do¹lo k mnohým po¾iarom a výbuchom, ktorých pozornos»ou boli horµavé oleje a emitovaný metán. Keï¾e dopyt je matkou vynálezov, po mnohých prípadoch sa pou¾ili nové modely ropy, vodné oleje, ktoré nezvy¹ovali vplyv explózie metánu. V ïal¹om aspekte vývoja baní sa pou¾ili ventilaèné zariadenia, popla¹né zariadenia a metánové filtre. Zvolený príklad je dôle¾itý pre mnohé potvrdenia, ¾e prispôsobenie veµkým hodnotám spojeným s výrobkami vo výbu¹nej atmosfére je dôle¾itou povinnos»ou ka¾dého majiteµa a èloveka. Nedostatok tohto cieµa spôsobuje straty µudí aj materiálne straty.ATEKS, ako to navrhuje jeho definícia, nie je vynálezom Európskej únie, ale vektorom zmien, ktoré sa dostanú do plánu na odstránenie hrozieb z ich výskytu. Pou¾ívanie v¹eobecne uznávaných bezpeènostných noriem je prvým princípom zachovania bytia. Aj keï sa nehody zdajú by» zriedkavé, hlavnými dôvodmi sú v¾dy ochota rýchlo ukonèi» prácu, nedodr¾iavanie noriem atï.Dávkovanie prístrojov ATEX a súvisiacich noriem je prvou po¾iadavkou pre výrobný a »a¾obný sektor, ako aj slu¾by súvisiace s oblas»ou nebezpeèenstva výbuchu (v modernej distribúcii paliva atï. Pamäta»! Nepou¾ívajte len na pou¾itie materiálov v dobrých mno¾stvách, ale zamyslite sa nad dôsledkami va¹ich chýb!